AAU logo

Projektmodellen

Har til formål at
skabe solidt grund-
lag for projektet,
således alle parter
har forståelse for
projektets målsæt-
ninger og hvordan
disse realiseres.

Har til formål at 
specificere krav og
aftaler med leveran-
dører.

Ved faseskifte:
Indstilling til DSD 

Har til formål at
gennemføre projek-
tet inden for de 
fastsatte rammer for
økonomi, tid og krav
til kvalitet af fasens
leverancer.

Har til formål at
bekræfte, hvorvidt
løsningen er god-
kendt og om projek-
tets endelige mål-
sætninger er blevet
opfyldt.

Har til formål at
opnå sikkerhed for
at udbyttereview
håndteres udover
projektets afslutning.

 

Inden ovenstående faser igangsættes, kan det sommetider være nødvendigt at afklare AAUs behov og projektets potentielle omfang. For dette henvises til foranalysen, hvis formål er at afgøre, hvorvidt projektet er levedygtigt og eliminere risikoen for at påbegynde ikke gennemtænkte projekter. 

faser i projektmodellen
Værktøjer og vejledninger

Kontakt